Hướng dẫn và cấu trúc viết SKKN

Thứ hai - 09/03/2020 22:58
Cấu trúc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020
CẤU TRÚC – BỐ CỤC  CỦA MỘT SKKN
 
         - SKKN được soạn thảo và in trên máy vi tính, trang trí khoa học, in 01 mặt trên khổ giấy A4, Font Unicode kiểu chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, định lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3 cm, lề phải 2,0 cm, dòng cách dòng 1,2 lines; số trang/tổng số trang được đánh ở giữa và được đóng thành tập có bìa cứng có tối đa 15 trang.
         - Một bản SKKN gồm có trang bìa, mục lục, phần nội dung, tài liệu tham khảo, nhận xét đáng giá và được trình bày như sau:
         1. Trang bìa: Nội dung trang bìa được trình bày trong đường kẻ khung chân phương. Tên cơ quan chủ quản và tên trường; các mục: tên SKKN, tên địa danh căn giữa. Tên tác giả, chức vụ, tên đơn vị công tác căn trái.
         2. Mục lục:
Tên phần/chương:............................................................................. Trang
Tên các mục lớn:..............................................................................
Tên các mục con:.............................................................................
Cách sắp xếp mục: Số thứ tự các mục được đánh như sau:
1.........................................................................................................................
1.1......................................................................................................................
1.1.1...................................................................................................................
 
         3. Nội dung:
I.PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận
2. Cơ sở thực tiễn
3. Các biện pháp nghiên cứu
 III. KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG
- Kết quả (chính là hiệu quả của sáng kiến cũ – có sự so sánh kết quả của đầu năm và cuối năm)
- Ứng dụng: chính là phạm vi ứng dụng, ở độ tuổi nào? phạm vi toàn trường nào, toàn thành phố, toàn tỉnh).
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Kết luận:  + Nêu ý nghĩa của SKKN
                              + Bài học kinh nghiệm
- Kiến nghị: Đối với Phòng GD&ĐT; Đối với nhà trường ntn?
         4. Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo được xắp xếp trên một trang riêng theo thứ tự ưu tiên như sau:
         -  Tài liệu trong nước xếp trước, tài liệu nước ngoài xếp sau theo thứ tự chữ cái tên tác giả: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức.
-  Cách viết tài liệu tham khảo: Số TT đặt trong [ ], Tên tác giả, năm xuất bản đặt trong ( ), tên sách/bài báo (in nghiêng), tên nhà xuất bản/tên báo (nếu là các bài báo thì viết tháng, năm xuất bản trước, tên bài báo in nghiêng sau đó đến tên nhà xuất bản/tên báo).
                  Ví dụ:               TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1] Nguyễn Thanh Hải (2005), Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 9, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
         5. Nhận xét, đánh giá (trang cuối – theo mẫu):
        Thể hiện nội dung đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm của Hội đồng khoa học


PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC
PHỤ LỤC 1
(Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý SKKN của Sở GD&ĐT Hà Nội)
STT TÊN LĨNH VỰC STT TÊN LĨNH VỰC  
CẤP MẦM NON  
1 Quản lý      
2 Chăm sóc nuôi dưỡng 4 Giáo dục mẫu giáo  
3 Giáo dục nhà trẻ 5 Lĩnh vực khác  
CẤP TIỂU HỌC  
1 Tiếng việt 11 Thể dục  
2 Toán 12 Tin học  
3 Đạo đức 13 Giáo dục tập thể  
4 Tự nhiên xã hội 14 Chủ nhiệm  
5 Khoa học 15 Quản lý  
6 Lịch sử và Địa lý 16 Công tác Đoàn, Đội  
7 Âm nhạc 17 Thanh tra  
8 Mỹ thuật 18 Công đoàn  
9 Thủ công 19 Thư viện  
10 Kỹ thuật 20 Nhân viên  
22 Ngoại ngữ 21 Lĩnh vực khác  
CẤP THCS  
1 Ngữ văn 13 Ngoại ngữ  
2 Toán 14 Tin học  
3 Giáo dục công dân 15 Giáo dục tập thể  
4 Vật lý 16 Chủ nhiệm  
5 Hoá học 17 Giáo dục hướng nghiệp  
6 Sinh học 18 Quản lý  
7 Lịch sử 19 Công tác Đoàn, Đội  
8 Địa lý 20 Thanh tra  
9 Âm nhạc 21 Công đoàn  
10 Mỹ thuật 22 Nhân viên  
11 Công nghệ 23 Thư viện  
12 Thể dục 24 Lĩnh vực khác  
Lưu ý: Riêng đối với Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội: Cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên viết SKKN áp dụng cho môn học/lĩnh vực của cấp học nào thì phân loại vào môn học hoặc lĩnh vực của cấp học đó. Nếu SKKN có nội dung chung cho nhiều cấp học thì xếp vào cấp học cao nhất.


PHỤ LỤC 2
 

MẪU NHÃN BÊN NGOÀI GÓI SKKN
a. Của từng  cấp học  và từng môn/lĩnh vực
TÊN ĐƠN VỊ……………….
CẤP HỌC...............................
 MÔN hoặc LĨNH VỰC:
SỐ LƯỢNG SKKN:
b. Nhãn chung của cả đơn vị
TÊN ĐƠN VỊ……………….
TỔNG SỐ SKKN:  

PHỤ LỤC 3
PHÒNG GDĐT THANH OAIĐơn vị………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


Tác giả :................................................................................................................................................
Đơn vị :.................................................................................................................................................
Tên SKKN :..........................................................................................................................................                   
Môn (hoặc Lĩnh vực):........................................................................................................................
 
TT Nội dung Điểm Nhận xét
I Điểm hình thức (2 đim)    
I.1 Trình bày đúng qui định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,...) (1 điểm).    
I.2 Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (1 điểm).    
II Điểm nội dung (18 điểm)    
II.1 Đặt vấn đề (2 điểm)
      Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết (1 điểm);
      Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu (0,5 điểm);
      Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp (0,5 điểm).
   
II.2 Giải quyết vấn đề (14 điểm)
Nêu tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm (1 điểm);
Nói rõ tác dụng của từng giải pháp (0.5 điểm);
Cách làm của mỗi giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả (3 điểm).
Phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng (1 điểm);
Nêu ví dụ tường minh áp dụng cho từng giải pháp cụ thể (3 điểm);
 Có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị (0,5 điểm);
Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác (   2 điểm);
    các minh chứng cụ thể: phiếu điều tra chất  lượng trước và sau khi thực hiện các giải pháp ứng dụng (1 điểm), biên bản thẩm định của tổ chuyên môn liên quan đến SKKN (1 điểm);
     Khái quát hóa các giải pháp đã nêu (1 điểm).
 
   
II.3 Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)
    Có số liệu khảo sát sau khi thực hiện giải pháp (0,5 điểm); 
    Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp của SKKN (0,5 điểm);
    Khẳng định được hiệu quả mà mỗi SKKN mang lại (0,5 điểm);
     Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng  phổ biến SKKN (0,5 điểm).
   
  TỔNG ĐIỂM    

Đánh giá của Ban chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Xếp loại :...............

(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm
 Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm
 Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm
 Không xếp loại:  < 10 điểm)                                         
                                                                                          Ngày        tháng          năm 201..
 Người chấm 1                     Người chấm 2                               Trưởng Ban chấm     
(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)              

MẪU BÌA BẢN SKKN
PHỤ LỤC 4
         
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
 
   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
(Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập,
độ dài không quá 30 từ)Lĩnh vực/ Môn: (Ghi lĩnh vực/ môn học theo bảng phân loại SKKN)
Cấp học: …………….
                    Tên Tác giả………………………………………….
                    Đơn vị công tác:…………………………………….
                    Chức vụ:…………………………………………….


NĂM HỌC ...


 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Lan

Nguồn tin: Trường THCS Bình Minh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

1103/TB-UBND

Công văn về thi tuyển dụng viên chức huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 27/12/2020

lượt xem: 14 | lượt tải:6

48/KH-THCSBM

KH thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Thời gian đăng: 01/11/2020

lượt xem: 24 | lượt tải:10

43/KH-THCSBM

KH QCDC năm 2020

Thời gian đăng: 01/11/2020

lượt xem: 28 | lượt tải:7

số 728/PGD&ĐT

An toàn trường học

Thời gian đăng: 16/11/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:14

52/QĐ_THCSBM

QĐ kiểm tra nội bộ 2020 -2021

Thời gian đăng: 28/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:44

131/KH-THCS

KH CNTT năm 2020

Thời gian đăng: 16/11/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:44

663/GD&ĐT

KH CNTT năm 2020 - PGD

Thời gian đăng: 16/11/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:26

46/KH-THCSBM

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thời gian đăng: 06/11/2020

lượt xem: 21 | lượt tải:9

56/KH-THCSBM

KH văn hóa ứng xử 2020-2021

Thời gian đăng: 28/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:15

số 81/THCSBM

BC kết quả thực hiện tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Thời gian đăng: 08/10/2020

lượt xem: 43 | lượt tải:35
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây